Vita fläckar

14.08.2020

När man började dyka fick man lära sig att de vita fält man såg på botten var förknippat med: död, giftigt, farligt, dåligt. Såklart gör detta en nyfiken att försöka läsa sig till vad som egentligen händer när man inte haft möjlighet att läsa till marinbiolog. Det vita är en Svavelbakterie som heter Beggiatoa. Den utnyttjar svavelväte som energikälla. Men var kommer då svavelvätet ifrån. 

När organiskt material börjar sin nedbrytning förbrukas stora mängder syre. Ironiskt när det organiska materialet producerade syre när dessa levde. När syret tar slut och där inte kan tillföras något nytt börjar svavelväte bildas i nedbrytningsprocessen. Detta görs genom att bakterierna använder sulfat som energikälla i stället för syre.

Syret i havet skapas genom fotosyntesen, när alger och andra växtliknande använder solljus för att för att spjälka Koldioxid. Med andra ord så vill växterna, algerna, bakterier komma åt kolet för sin uppbyggnad och restprodukten blir syre. Detta syre samlas glatt i vattnet och sedan smiter en del upp till oss på land så vi kan andas. Hälften av all syre vi har i luften kommer från denna process. På djupare vatten kommer ju som bekant inte så mycket solljus ner och därav tillverkas det inte lika mycket syre på dessa djup. Dessa vattenmassor är då beroende av omblandning från grundare vatten med högre syrehalt som man kallar vertikal omblandning. Den vertikala omblandningen blir svårare om man har olika skiftningar i vattnet. Såsom Öresund som har ett språngskikt som delar upp de olika salthaltiga vattnen är detta ett känsligt område.

Är detta ovanligt. Nej man har hittat att det tillverkades svavelväte för många år sedan. I sediment har man funnit bevis som går tillbaka till 1600-talet, som visar på att bottnar tidvis har varit syrefria. Det som är ovanligt är att dessa ytor växer i snabb takt framför allt i Östersjön.

Är det farligt. Ja man säger att Svavelväte är giftigt för alla högre stående organismer och höga halter leder till totalt döda bottnar. Man kan se att när människan gör en utgrävning eller sandsugning försvinner det normala genomströmningen av syrerikt vatten och dessa vita fält börjar visa sig redan efter ett år eller två. Tittar man i sandsugning hål är detta tydligt. Ibland även hamnbassänger eller hamnpirar stoppar detta flöda med syrerikt vatten. Vi kan även hitta en död fisk eller krabba som ligger gömd bland större stenar där det inte strömmar så mycket vatten kan det bli helt vitt av Beggiatoa. Vid syrgasthalter kring 2 ml/l flyr många arter området och om halterna sjunker ytterligare får fler och fler arter problem detta såg vi ofta i Öresund under slutet på 80-Talet. Det finns flera områden kvar med syreproblem i Öresund men ofta ser man små lokala områden som ändra sig från år till år. Så när någon säger det är härligt med lite storm för det syresätter havet har dom inte fel.

Vad är orsaken. Ja här kan jag bara gissa som lekman men vissa skrifter tyder på att. Övergödning, överfiske, klimatförändring, råvaruutvinning är det stora orsakerna till ökningen. Även exploatering av grundvattenområden där de stora syretillverkarna trivs är en av orsakerna. Ni som känner mig förstår att det är ålagräset jag menar. Läs sedan gärna texten "Blått kol". Träffar ni på fält med stora vita fält ta gärna en bild och sprid. Det är inte alla kommuner eller myndigheter som har koll på var problemen är under ytan. Ett gammalt sandsugningshål går till exempel att fylla igen och växtligheten återvänder ofta omgående.