NYA SVÄRDET

Nya Svärdet var ursprungligen ett handelsfartyg, sjösatt 1625 i Västervik och erkänd som en god segare. 1628 monterades hon som örlogsman i Stockholm av Hybertsson, samme man som byggde Wasa. Blev då bestyckad med kanoner.

Längden var drygt 40 meter och bredden cirka 10. Nya Svärdet var en erkänt god seglare, bestyckad med 18 stycken 12-pundiga, 8 stycken 3-pundiga och några mindre kanoner. Besättningsstyrkan uppgick till cirka 150 man. Nya Svärdet deltog i flera av de svenska sjötågen, bland annat i det stora slaget i Öresund 1658 mot en Dansk-holländsk flottan och den 29 oktober gick hon till botten. Efter slaget sökte fartyget sig in mot Landskrona, men sjönk i inloppet. Orsaken kan ha varit att det 33 år gamla fartyget var i dåligt skick efter slaget. Åren efter förlisningen bärgades ett fåtal kanoner från vraket. Nya Svärdet finns inprickat eller är omnämnt på kartor och seglingsbeskrivningar från 1600- och 1700-talet. Anledningen till detta är att hon utgjort ett hinder för sjöfarten.

Under 1800- och 1900-talen har omfattande muddringsarbeten företagits i Landskrona hamn. Den antikvariska kontrollen har varit dålig och det går inte att uppskatta hur mycket av Nya Svärdet som försvunnit. Vraket, som ligger mycket utsatt på inseglingsrännans kant, har delvis rasat och därigenom har en mängd konstruktionsdetaljer, bland annat en del av skeppssidan med spant, bordläggning och garnering, frilagts.

Nya Svärdet ligger på 2 till 11 meters djup med kraftig slagsida. Synlig längd är cirka 35 meter och bredden sex till sju meter. En koncentration av skeppstimmer finns i den östra delen, medan den västra delen av vraket är endast är representerad av ett par kraftiga timmer. Trät under sanden är mycket välbevarat. Sportdykare har rapporterat att tegel har observerats i området. Dessa kan härröra från fartygets kabyss.

En sidescan/subbottomundersökning visade att vraket har ett utbredningsområde på ungefär 18x60 meter samt att fyndmaterialet går långt ner i botten. Vrakmassorna sträcker sig även ut i den muddrade djuprännan. Troligen ligger stora delar av undre delen av skrovet bevarat under sanden. Nedanför Nya Svärdet ligger resterna av en mindre klinkbyggd båt som kan ha samband med vraket.

När jag nu 2017 frågat runt lite påstås det att allt ligger under sand. På 90 talet kunde man fortfarande se en sida av vraket efter dom kraftiga muddringarna som gjordes på 70-talet och Michael Palmgren och Kjell Andersson gjorde lite filmning härifrån på den tiden.

November 2018 gör Trafikverket en stor inventering av området tillsammans med Bohusläns museum och P-Dyk från Ystad. Där finns nämligen en plan på att muddra detta inlopp för att öka tillgängligheten till Landskronas varvsområden. Inte mycket av vraket syns utan man får stoppa ner sonder i leran för att känna sig fram vad som ligger under. Man använder kartor som var gjorda under 80-talet av Malmö museum som var där och inspekterade på den tiden. Flera historier om upphittade blykulor och annat roligt kommer som skvaller från Dykarna som dök här på 60-70-80-Talet. Även på den västra delen av rännan finns vrak som troligen är sänkta danska skepp för att hindra trafiken in till Landets krona.

Nedan en länk till artikeln som Lokaltidningen skrev 2018-11-07.