DISKEN

Disken, belägen i norra Öresund ligger på gränsen mellan svenskt och danskt territorialvatten. precis söder om Helsingör och Helsingborg och är väldigt viktig för många fiskars möjlighet till uppväxtplats. Framför allt plattfisk gillar denna plats. Diskens djupförhållanden kring salthaltssprångskiktet skapar förutsättningar för en mångformig och produktiv bottenfauna.

Fram till 2014 utfördes sandsugning på Disken. Sandutvinningen, som utfördes både som sticksugning och släpsugning, har efterlämnat tydliga spår på havsbotten. Under perioden 1969-2014 togs omkring 2,2 miljoner m3 sand upp på den danska sidan, vilket i genomsnitt motsvarar 70 cm av sandbankens höjd. På svenska sidan pågick sandsugning fram till mitten av 1980-talet.

Både på den danska och svenska delen av Disken ses tydliga fördjupningar från sticksugningen, som över de tre senaste täktfria åren (2014-2017) i stort sett framstår oförändrade på danska sidan. Släpsugningsspåren har under de tre senaste åren blivit mer utslätade.

Vad skriver Länstyrelsen om Disken: Tryck på länken nedan.

2017 genomförde danska Miljø- og Fødevareministeriet och Länsstyrelsen Skåne undersökningar på sandgrundet Disken i Öresund. Undersökningarna var ett steg i att utvärdera sandsugningens milöpåverkan på Disken och var i stora drag en upprepning av de tidigare undersökningarna som genomfördes 2014.